Newsroom

Materiály Ytong zvládly i náročné požadavky jednoho z největších producentů mraženého pečiva u nás

Na stavbě objektů se díky svým vlastnostem uplatnilo i cca 2000 kubíků tvárnic, malt, překladů a dalších materiálů Ytong.

®

Dominik Rašek •

Závod La Lorraine nedaleko Kladna je opravdová „továrna na pečivo“ – ročně se tady vyrobí více jak 80 000 tun mraženého pečiva, které denně kupujeme v našich supermarketech. A protože poptávka roste, navyšují se odpovídajícím způsobem i výrobní a skladovací kapacity v kladenském areálu společnosti La Lorraine. V letošním roce se tady staví prostory pro rozšíření výroby, nový bude pětipodlažní objekt pro technické zázemí a nová bude i velká skladovací hala s vnitřní teplotou -25° C s ochrannou atmosférou a nízkým obsahem kyslíku. Na výše uvedených objektech se díky svým vlastnostem uplatnilo i cca 2000 kubíků tvárnic, malt, překladů a dalších materiálů Ytong.

Investorem 1. fáze rozšíření závodu je společnost La Lorraine, a.s., generálním projektantem MS architekti s.r.o. a hlavním dodavatelem stavby společnost IMOS Brno, a.s.. Stavět se začalo v listopadu 2018 a o rok později, tedy v listopadu 2019, by měla být první fáze rozšíření závodu ukončena.

Podle zástupce generálního projektanta, společnosti MS architekti s.r.o., Mgr. Serhii Leshchenka, byl hlavní výzvou projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 x 45 metrů. „Součástí projektu je i vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací. V první etapě jsme produkci kladenského areálu posílili o výrobní linky nejmodernějších technologií. Bylo třeba zabezpečit vysokou požární odolnost konstrukcí a naplnit hygienické požadavky, kladené na stavební materiály. Náročné geologické podmínky si vyžádaly optimalizované řešení konstrukčních stěn. Zároveň bylo nutné objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Ve spolupráci se společností Ytong jsme dokázali vyhovět extrémním požadavkům na samonosné stěny vysoké až 15 metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výsledkem úspěšné první etapy je efektivní výrobní linka, začleněná do hmotové sestavy areálu i do okolní krajiny.“

Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty společnosti Ytong, k tomu uvádí: „Stavebně se z pohledu našich materiálů jedná zejména o vyzdívky a předezdívky sloupového skeletu u obou nových objektů, přičemž největší podíl mají tvárnice Ytong Statik (P4-550) 200 a 250 mm. Skladba obvodového pláště je navržena u těchto objektů (hal) s velikým důrazem na tepelně-technické vlastnosti obálky/budovy a takové požadavky dostali i projektanti ze zahraniční centrály investora. Pro úspěch bylo z našeho pohledu klíčové to, že jsme společně s generálním projektantem pracovali na projektu již ve fázi jeho přípravy. Pro generálního projektanta jsme společně s naším interním technickým oddělením a naším statikem připravili vhodné řešení kotvení vysokých stěn (až 15 m do výšky) a hlavně vyztužení pomocí železobetonových věnců do U-profilů. I kotveni obvodových panelů je unikátní záležitostí a jeho řešení pro nás připravila společnost HILTI, se kterou na kotvení různých břemen úzce spolupracujeme. Samozřejmostí z naší strany byl dohled a kontrola po celou dobu výstavby obou budov.“

Stavebně technickým dozorem investora je Ing. Radoslav Vejmelka, který ocenil hladký a bezproblémový průběh výstavby 1. etapy rozšíření závodu La Lorraine: „Pro stavbu byly projektantem navrženy osvědčené stavební postupy a materiály. Pro založení stavby byly použity vrtané monolitické piloty, sama stavba je navržena z prefabrikátů. Fasáda je navržena a provedena z lehkých sendvičových panelů. Veškeré zděné konstrukce, stěny a přizdívky jsou navrženy ze systému Ytong. Zdivo Ytong splňuje požadavky na vyžadovanou požární odolnost, statiku, rychlost zdění a snadnou opracovatelnost zdiva. K přednostem systému Ytong patří také výborná rovinnost vyzděných stěn, na které se potom snadno provádějí tenkovrstvé omítky a další opatření, které jsou vyžadovány, aby zdivo z tohoto materiálu splňovalo i požadavky na plynotěsnost. Se všemi navrženými a následně realizovanými a osvědčenými konstrukcemi byly při realizaci ty nejlepší zkušenosti, a není proto důvod pro další etapy nic měnit. Obdobné konstrukce a materiály budou použity i pro další etapy výstavby.“

Kromě tvárnic Ytong Klasik (P2-500) v tloušťkách 100, 150, 200 a 250 mm byly na obou objektech použity tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností Ytong Statik (P4-550) v tloušťkách 200 a 250 mm, Ytong U-profily (skryté bednění pro věnce), Ytong zdící malta, Ytong nosné a nenosné překlady a Ytong spojky zdiva.

I když se ukončení 1. fáze rozšíření výroby teprve blíží, už dnes je možné konstatovat, že výsledkem spolupráce všech zainteresovaných partnerů je rozšířený, efektivní a funkční výrobní areál, v němž se nové výrobní a dopravní plochy prolínají se zelení a příjemným zázemím pro zaměstnance.


Sdílejte tento článek

.

Články

Mohlo by vás zajímat